เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้และบริการ ต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้

การเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ แสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขอให้ท่านอย่าใช้เว็บไซต์นี้

บทนำ

บริษัท อโบฟ จำกัด จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท”) เว็บไซต์นี้ และโมดูลของเว็บไซต์แต่ละส่วนการจัดการ และการรวบรวมซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอกอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” รวมถึงลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์), สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือชื่อธุรกิจ, สิทธิ์ในการออกแบบ, สิทธิ์ในฐานข้อมูล, ความรู้เชิงขั้นตอน, ความลับทางการค้าและสิทธิ์

เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท แม้ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ เช่น โลโก้ คู่ค้า เป็นต้น

ขอบเขตการใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข โดยท่านตกลงว่า:

 1. ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการซื้อที่ถูกกฎหมาย และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงการเก็งกำไร ไม่ถูกต้อง หรือฉ้อโกง หรือทำการใดๆ โดยคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์นอกเหนือการซื้อที่ถูกกฏหมาย
 2. เว็บไซตน์นี้ไม่อนุญาติให้ใช้“โรบอต” “สไปเดอร์” “ครอว์เลอร์” หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการที่มีกระบวนการหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน หรือกระบวนการด้วยมือใดๆ ในการตรวจดู หรือทำสำเนาหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
  ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล ทำให้กระจัดกระจาย ดัดแปลง แยกออก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาหรือส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์นี้
 3. ไม่ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ พิมพ์ขึ้นใหม่ อัพโหลด แปะ ส่ง กระจาย หรือสื่อสารแก่สาธารณะซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ ภาพ ไอคอนปุ่ม คลิปเสียงและภาพ การดาวน์โหลดทางดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอก ยกเว้นว่าท่านอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์ สิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่เพื่อการค้าได้เท่านั้น ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่ใช้ปลอมแปลงข้อมูลในหัวข้อ ส่วนล่าง ที่สำหรับให้ตอบกลับ หรือส่วนใดๆ ของการสื่อสาร รวมถึงอีเมล ที่อยู่อีเมลที่ชวนให้เข้าใจผิด หรือ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้
 5. ไม่อนุญาติให้ส่งหรือโอนหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อการกระจายสู่คนจำนวนมาก หรือเพื่อการใช้ในองค์กรเพื่อการค้าใดๆ ห้ามใช้เนื้อหาวัสดุเช่นว่านั้นบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันใดๆ
 6. ไม่ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการแทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้
 7. ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องคงไว้ซึ่งคำบอกกล่าวทางลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งปวงโดย รวมถึงคำบอกกล่าวด้านทรัพย์สินอันมีเจ้าของอื่นใดที่อยู่ในเนื้อหาวัสดุ และท่านต้องไม่แก้ไข ปิดบัง หรือลบคำบอกกล่าวใดๆ
 8. ไม่ทำการใดๆ ที่สร้างภาระหรือทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานหนัก ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นการไม่สมเหตุผล หรือ ไม่สมควรแก่ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ โดยเป็นวิจารณญาณของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว
 9. การข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร หยาบคาย ยั่วโทสะ ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือดูหมิ่น หรือเนื้อหาวัสดุใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการกระทำที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือระเบียบหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง จะไม่แปะหรือส่งเนื้อหาที่ไม่ถูกกฎหมายเข้ามายังระบบเว็บไซต์นี้
 10. หากท่านมีไวรัส บั๊ก เวิร์ม ไทม์บอมบ์ โทรจันฮอร์ส แทรปดอร์ หรือของอันเป็นอันตรายอื่นๆโดยถูกใช้เพื่อการสมคบกันต่อต้านจากบุคคลอื่นอันเป็นการจำกัดทางการค้าหรือการแข่งขัน หรือ ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท หรือทำให้บริษัทต้องสูญเสีย (บางส่วนหรือทั้งหมด) ซึ่งบริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรืออื่นๆ ของบริษัท ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดแต่ผู้เดียวในค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใดๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการกระทำของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 11. ห้ามไม่ให้ส่งข้อมูลใดๆ ซึ่ง ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิต่อสาธารณะของเขา หรือ ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ นอกเสียจากว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง

การลงทะเบียนของลูกค้า

การลงทะเบียนลูกค้าและให้ข้อมูลบางประการ เพื่ออนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียนลูกค้า และการให้ข้อมูล ท่านแสดงตนและรับรองว่า:

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้าต่างๆ บนเว็บไซต์
 2. หากท่านให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือบริษัทมีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของท่าน และปฏิเสธการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์นี้ทันทีหรือในอนาคตได้
 3. เมื่อได้ลงทะเบียนลูกค้าแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบทุกประการสำหรับกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้เพียงหนึ่งอัน ณ เวลาหนึ่งๆ และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลายอันได้ ท่านต้องใช้รหัสผ่านของท่านเพื่อการใช้ของท่านเองเท่านั้น ท่านไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของท่านได้ โดยท่านตกลง
  1. แจ้งบริษัทโดยทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นใด
  2. เมื่อท่านออกจากบัญชีของท่านเมื่อจบรอบการทำงานแต่ละครั้ง ท่านต้องมั่นใจว่า ได้กระทำอย่างสมบูรณ์ โดยบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นได้หากเกิดเหตุอันเนื่องมาจากท่านไม่ออกจากบัญชีเมื่อจบรอบการทำงานแต่ละครั้งอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท โดยข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวได้รวมไว้ในนี้เช่นกัน และท่านตกลงว่าในข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวนั้นสมเหตุผล ท่านเห็นชอบต่อการใช้และการดำเนินการโดยบริษัท หรือตามข้อตกลงของบริษัทต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านรับทราบและตกลงว่าการดำเนินกระบวนการทางเทคนิคของเว็บไซต์นี้และการส่งข้อความธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์นี้อาจเกี่ยวข้องกับ:

 1. การส่งข้อมูลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยบริษัท ไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ บริษัทจะไม่มีความรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยมิได้รับอนุญาต

การตรวจสอบการรับส่งข้อมูล

บริษัทอาจจะทำการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปหรือได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิที่จะคัดกรอง แก้ไข เอาออก หรือห้ามการส่งต่อหรือการรับข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข ในระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลอาจถูกวิเคราะห์ บันทึก หรือทำสำเนาไว้ และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ตามที่กฏหมายกำหนด

ความรับผิดชอบของท่านต่อเว็บไซต์

ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาให้เป็นความลับซึ่งบัญชีของท่านและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านแสดงตนว่าท่านมีอายุครบตามเกณฑ์ของกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์นี้และที่จะก่อหน้าที่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในความรับผิดใดๆ ที่ท่านอาจทำให้มีขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ได้ ท่านเข้าใจว่าท่านมีความรับผิดชอบด้านการเงินต่อการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยตัวท่านเองและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลเข้าระบบของท่าน

การซื้อออนไลน์

การซื้อขายสินค้าหรือบริการอาจทำขึ้นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ได้โดยการที่ท่านยอมรับสินค้าหรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์นี้ ต่อไปเรียกว่า “สัญญา” โดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายภายนอก และ/หรือ บริษัทหากมีการระบุไว้ และท่านตกลง ณ ที่นี้ที่จะสละสิทธิใดๆ ในการคัดค้านความมีผลหรือการใช้บังคับได้ของสัญญาที่เข้าทำบนเว็บไซต์นี้บนพื้นฐานว่าสัญญาทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกแทนที่จะเป็นโดยกระดาษ และ/หรือ มีการลงลายมือชื่อหรือประทับตรา

การระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ ท่านจำต้องทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ ห้ามท่านระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใดหากท่านมิได้ประสงค์ที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์

ท่านไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่ท่านถูกห้ามซื้อหรือห้ามดำเนินการโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงเป็นของท่านแต่ผู้เดียว โดยการส่งคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ท่านได้แสดงตนและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะซื้อ ใช้ และ/หรือ ครอบครอง สินค้าหรือบริการนั้นได้

บริษัทไม่ขอรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติตามอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา หรือสินค้าหรือบริการที่ซื้อในนามของท่านทุกกรณี

บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการซื้อใดๆ ด้วยเหตุใดก็ได้ และจะไม่มีความรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

การยกเลิกการซื้อ

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกการซื้อนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ

การยกเลิกตามที่ท่านขออาจไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการขั้นต่ำแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยเฉพาะสำหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ

การยกเลิกอาจต้องมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน

การเปลี่ยนแปลงการซื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการซื้อจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ

หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการซื้ออาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน

ประกาศจำกัดความรับผิดชอบ

ขอประกาศจำกัดความรับผิดชอบไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งการรับประกันทั้งปวง ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการเสนอขายได้ คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือเจาะจง และการไม่ละเมิดสิทธิอันมีเจ้าของ และสิทธิอันเกิดจากกฎหมายหรือโดยประการอื่นในกฎหมายหรือจากการติดต่อหรือการใช้ทางการค้า เท่าที่กฎหมายแห่งประเทศประเทศไทยจะอนุญาตได้

การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ และอยู่ภายใต้กฏหมาย
บริษัทไม่ทำการรับประกันทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ สินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้

บริษัทไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ สกุลเงิน หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และความรับผิดอยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทจะปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่รับความรับผิดชอบใดๆ และจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ หรือไวรัสซึ่งอาจติดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือต่อทรัพย์สินอื่น ต่อการที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาวัสดุ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จากเว็บไซต์;

ในทุกกรณี บริษัทไม่มีความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าเสียหายพิเศษ เป็นกรณีตัวอย่าง เป็นการลงโทษ โดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องอย่างใดๆ หรือไม่ว่าบนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด (รวมถึง ความประมาท) แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีความเสียหายต่อคู่สัญญาดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใด

หากพบว่าบริษัทควรมีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับหน้าที่ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นหรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ ในทุกกรณี ความรับผิดรวมกันของบริษัทจะไม่เกินไปกว่ามูลค่าของสินค้าและบริการที่ท่านซื้อซึ่งเป็นหัวข้อที่พิพาท หรือ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) แล้วแต่อันใดที่น้อยกว่า

ความรับผิดของบริษัทต่อท่านในเรื่องสัญญา ละเมิด ความประมาท ความรับผิดโดยเข้มงวด ภายใต้กฎหมายหรือโดยประการอื่น ให้ลดลงเท่าที่ท่านได้มีส่วนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเช่นกัน หากมี นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่บริษัทมีโดยไม่มีความรับผิดใดๆ บริษัทอาจยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงของท่านต่อเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียวของบริษัท ณ เวลาใดๆ และไม่ต้องมีคำบอกกล่าว บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดได้ ดังนั้นด้วยเหตุนั้นข้อความข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

การชดเชยความเสียหาย

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท จากและต่อข้อเรียกร้อง เหตุคดี หรือข้อร้องเรียนใดๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามสมควรที่เกิดขึ้นโดยหรือในนามของท่าน นอกเหนือจากความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือโดยบุคคลภายนอก อันเป็นผลจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

ลิงก์

 1. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้ดำเนินการโดยบริษัท และซึ่งมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 2. บริษัทมิได้มีหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้ทั้งหมดและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด และไม่แสดงตนและไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นเช่นว่านั้น หากท่านเลือกที่จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่น ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงของท่านเองและอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข (หากมี) ของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น และโดยเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งขอแนะนำให้ท่านได้ตรวจสอบด้วย
 3. กรณี เว็บไซต์อื่นอาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์ของบริษัท บุคคลภายนอกใดๆ ที่ประสงค์จะตั้งลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ต้องได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทก่อนที่จะทำการเช่นนั้น และบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลภายนอกไม่สามารถจะลิงก์มาที่หน้าเว็บข้างในอื่นได้นอกจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้เท่านั้นหากมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติ และข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

สิ้นสุด

บริษัทอาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือ การเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุใดก็ได้ รวมถึงการการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม

โดยสิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการบอกเลิกดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่ได้รับการเยียวยาใดๆ ซึ่งบริษัทอาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุ

การโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถโอน มอบ ทำสัญญาช่วง หรือแบ่ง ซึ่งสิทธิ หน้าที่ หรือหนี้ของท่าน ภายใต้สัญญานี้ได้

การแก้ไข

บริษัทสามารถแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ รวมถึงสินค้าและบริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขได้ โดยมิต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้นั้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดๆ เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้

ข้อตกลงเพิ่มเติม

อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใช้บังคับจากการซื้อสินค้าและบริการ และการใช้ส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ เช่นนั้น รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการโดยเฉพาะ

การแบ่งแยกได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้และบริการนี้แบ่งแยกได้ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดๆ ถูกตัดสินว่าใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลตามที่บัญญัติไว้ อย่างไรก็ตามขอให้ใช้บังคับเท่าที่กฎหมายอนุญาต และการตัดสินเช่นนั้นจะไม่กระทบกระเทือนต่อความใช้บังคับ หรือความมีผล ของบทบัญญัติข้ออื่นใดที่เหลือ

สงวนสิทธิ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะสื่อสารถึงท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ

พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก