นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท อโบฟ จำกัด จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบหรือจะได้มอบไว้ให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซื้อสินค้าและบริการ สมัครสมาชิก ให้คำแนะนำ ติชม ร้องเรียน การทำแบบสำรวจหรือ แบบสอบถาม หรือทำกิจกรรมอื่นใด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท https://abovediamond.com

โดยนโยบายนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลที่สามที่สามารถเชื่อมโยงมายังเว็ปไซต์แอพพลิเคชั่นบน โทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

นิยาม

 1. ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของ ผู้ควบคุมข้อมูล
 3. เจ้าของข้อมูล (ท่าน) เป็นบุคคลที่มีชีวิตใดๆ ที่ใช้บริการของบริษัทและเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา ที่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด
 6. เว็บไซต์ของบริษัท หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทในเครือ
 7. คุกกี้ (Cookies) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ จำข้อมูลการเข้าใช้งาน และข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อลง ทะเบียนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาของท่าน และจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หรือเพื่อการหลีกเลี่ยงการถามข้อมูลซ้ำๆ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อๆไป

ประเภทข้อมูล และข้อมูลที่จัดเก็บ

บริษัทได้ข้อมูลของท่านผ่านการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆกับท่าน ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้ บริการสืบเนื่องจากการซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมัครสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนทางเว็บไซต์ การตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ การลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทาง email รวมทั้งการ ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเบื้องต้นบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลทั่วไป

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ,นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีวันหมดอายุบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สัญชาติ, กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address), บัญชีผู้ใช้ใน เว็บไซต์โซเชียล เช่น Facebook, Google เป็นต้น
 3. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิต, เลขที่บัญชีธนาคาร, เลขที่พร้อมเพย์ เป็นต้น
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชำระเงินจาก ท่าน / คืนเงินไปยังท่าน, วันที่ชำระเงิน, เวลาชำระเงิน, ยอดชำระเงิน, หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ, วัน / เวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า, ข้อความตอบรับสินค้าจากท่าน, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คำร้องเรียนและข้อร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจากเจ้าของข้อมูล
 5. ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก, หมายเลขบัตรสมาชิก, คะแนนสะสม, ประเภทสมาชิก, วันที่สมัครสมาชิก, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

ข้อมูลจากการใช้งาน

 1. ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเครือข่ายทางสังคม ประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์โดยอาจมี ข้อมูลของยี่ห้อ และรุ่นอุปกรณ์สื่อสารของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลระบบ ปฏิบัติการ ข้อมูล IP Address ข้อมูลเวลาและระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน
 2. ข้อมูล location ของอุปกรณ์สื่อสารผ่านการเปิดใช้งาน GPS หรือการใช้งาน Wi-Fi หรือการ ใช้งาน Bluetooth

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

โปรดทราบว่าทางบริษัทใช้คุ้กกี้ (Cookies)ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ทางบริษัทยังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Facebook Pixel บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ (Cookies) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านต้องการปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุ้กกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดหรือจำกัดการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies) ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้การ บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทเกี่ยวกับสินค้า รายการสินค้าอัพเดท รายการโปรโมชั่นหรือแคมเปญที่บริษัทจัดขึ้นหรือที่จะจัดขึ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 2. เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆอันได้แก่สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิดสิทธิประโยชน์ จากแต้มคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับของกำนัล เป็นต้น
 3. เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการเปิดตัวสินค้าของบริษัท
 4. เพื่อจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalog) การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น
 5. เพื่อจัดส่งสินค้า รับคืนสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท
 6. เพื่อจัดการดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านกับ บริษัทให้สำเร็จ
 7. เพื่อนำไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ ในการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมและตรง ต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
 8. เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัด ทำข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า การวางแผนและการ วิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ / หรือบริการของบริษัท
 9. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท เช่น หากบริษัทจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูล การใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย หรือเพื่อปรับปรุงการทํางานของบริการของบริษัท หรือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บ รักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลานาน

สิทธิของท่าน

คุณมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน
 2. สิทธิในการขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่าน
 3. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 4. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามตามความต้องการของท่าน และส่งสำเนาของข้อมูลที่โอนไปนั้นให้แก่ท่านถ้าท่านต้องการ
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล
 6. สิทธิในการขอให้ลบ และทำลายข้อมูล
 7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้

อย่างไรก็ตามบริษัท อาจปฏิเสธการร้องขอของท่านหากบริษัทมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลที่ส่วนปฏิบัติการของบริษัท และในสถานที่อื่นใดที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจจะถูกถ่ายโอนไปยัง และเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย

บริษัทจะดําเนินการทุกขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะกลายเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจําเป็นต้องทําตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคําขอที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ) หรือตามข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสุจริตใจว่าการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นต่อ:

 1. ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 2. ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 3. ป้องกันหรือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผิดเกี่ยวกับบริการ
 4. ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 5. ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100% มีความปลอดภัย แม้ว่าบริษัทจะพยายามใช้วิธีในเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนได้

การประมวลผล

ผู้ประมวลผลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นเพื่อดําเนินงานในนามของบริษัท และมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก

บริการของบริษัทไม่ได้ระบุบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริษัทไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองบริษัทจะดําเนินการเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของบริษัทอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดําเนินการโดยบริษัท หากท่านคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามท่านจะถูกนําไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้าเว็บไซต์หน้านี้ ท่านควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนเพจนี้

ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมล info@abovediamond.com

อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ

พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก